fbpx

Kanë përfunduar me sukses nivelin Beginners (A1) në Gjuhë Angleze, nxënësit tanë të shkollave fillore në Flutura Academy

Flutura Academy ka mbështetur zhvillimin e shkathtësive gjuhësore të fëmijëve, bazuar në kurrikulat për nivelin përkatës, duke testuar nivelin e njohurive të tyre. Me ç’rast, nxënësit u certifikuan për kalimin me sukses të nivelit standard në gjuhë angleze