Flutura Incubator

Përmes krijimit të Flutura Incubator, Flutura Academy synon të promovojë zhvillimin socio-ekonomik dhe konkurrueshmërinë, duke ndihmuar kompanitë apo individët për të krijuar dhe zhvilluar ide dhe iniciativa të projekteve të ndryshme. Flutura Incubator synon mbështetjen e të rinjve të moshës 15-29 vjeç, që kanë ide biznesore në fushat e TIK-ut dhe të Inovacionit, ndër tjerash edhe me përkrahje financiare ku përfshihen:

Vendi i parë

Vendi i parë fiton përkrahje
financiare prej 5000€

Vendi i dytë

Vendi i dytë fiton përkrahje
financiare prej 3000€

Vendi i tretë

Vendi i dytë fiton përkrahje
financiare prej 2000€

Vendi i parë

Vendi i parë fiton përkrahje
financiare prej 5000€

Vendi i dytë

Vendi i dytë fiton përkrahje
financiare prej 3000€

Vendi i tretë

Vendi i dytë fiton përkrahje
financiare prej 2000€

Kategoritë e Aplikimit

Hapja e thirrjeve për aplikim në Flutura Incubator bëhet për kategoritë e mëposhtme:

investment 1

Kategoria e parë

“Startup” ndërmarrësit që kanë ide biznesore dhe duan të merren me ndërmarrësi, të zhvillojnë produkte dhe/ose shërbime dhe të krijojnë biznes të suksesshëm.

investment 2

Kategoria e dytë

Ndërmarrësit me biznese ekzistuese, që janë duke zhvilluar aktivitet biznesor, por të cilët duan që biznesi i tyre të zhvillohet me tempo dhe në nivel tjetër, shumë më të suksesshëm.

investment 3

Kategoria e tretë

Të interesuarit që ende nuk kanë një ide biznesore të tyre, por që kanë aftësi dhe ekspertizë në lëmi të caktuara, e që shprehin dëshirë të negociojnë dhe të fillojnë partneritet biznesor.