Shkolla Verore

Shkolla Verore

Shkolla Verore

Kaloje Verën si Flutur!

Flutura Summer Program ka për qëllim zhvillimin personal të nxënësve, duke kultivuar tek ta shkathtësi dhe vlera që reflektojnë rritje në mënyrë të vazhdueshme. Planprogrami ynë përmban tri fusha kryesore, si: Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit, Shkathtësitë e buta dhe Aktivitete të ndryshme. Flutura Summer Program zgjatë gjithsej katër javë, me dy ditë brenda javës dhe katër orë në ditë duke përfshirë këtu mësim dhe aktivitete rekreative.

260+

Nxënës

Nxënësit aktiv në Flutura Academy, si planprogram do të kenë:

Inteligjenca Artificiale

Më shumë

Ndërtimi i aplikacioneve

Më shumë

Internet i gjërave(IoT)

Më shumë

Video Editim

Më shumë

Shkathtësitë e buta

Më shumë

Aktivitete të ndryshme

Më shumë

Nxënësit jo-aktiv(në pritje për t’u regjistruar) në Flutura Academy,
si planprogram do të kenë:

Inteligjenca Artificiale

Më shumë

Programimi përmes Blloqeve

Më shumë

Siguria në Internet

Më shumë

Video Editim

Më shumë

Shkathtësitë e buta

Më shumë

Aktivitete Rekreative

Më shumë

Planprogrami i nxënësve aktiv

Shkolla Verore Galeria

APLIKO TANI

Përmes krijimit të Flutura Incubator, Flutura Academy synon të promovojë zhvillimin socio-ekonomik dhe konkurrueshmërinë,
duke ndihmuar kompanitë apo individët për të krijuar dhe zhvilluar ide dhe iniciativa të projekteve të ndryshme.

Hapja e thirrjeve për aplikim në Flutura Incubator bëhet për kategoritë e mëposhtme:

Kategoria e parë – “startup” ndërmarrësit që kanë ide biznesore dhe duan të merren me ndërmarrësi, të
zhvillojnë produkte dhe/ose shërbime dhe të krijojnë biznes të suksesshëm.

Kategoria e dytë – ndërmarrësit me biznese ekzistuese, që janë duke zhvilluar aktivitet biznesor, por të cilët duan që biznesi i tyre të
zhvillohet me tempo dhe në nivel tjetër, shumë më të suksesshëm.

Kategoria e tretë – të interesuarit që ende nuk kanë një ide biznesore të tyre, por që kanë aftësi dhe ekspertizë në lëmi të caktuara,
e që shprehin dëshirë të negociojnë dhe të fillojnë partneritet biznesor dhe të bashkëpunojnë me ndërmarrës tjerë me ide biznesore,
në kuadër të takimit fillestar dy ditorë të organizuar me të përzgjedhurit pas fazës së aplikimeve.