Kodi i Sjelljes

Parathënie

FLUTURA ACADEMY SH.P.K. është plotësisht e përkushtuar për t’iu përmbajtur sjelljes dhe vlerave më të larta etike. Menaxhmenti i FLUTURA ACADEMY SH.P.K. është i përkushtuar ndaj ndarjes së parimeve të kodit të etikës brenda organizatës duke siguruar që çdo punonjës të kuptojë rëndësinë e sjelljes dhe shfaqjes së përgjegjësisë, kompetencës dhe drejtësisë së madhe ndaj çdo kolegu dhe klienti. Ne besojmë se suksesi organizativ sigurohet kur një organizatë kupton plotësisht nevojat dhe dëshirat e klientëve të saj. Ne mbajmë qendrën tonë inovative me zgjidhësit më të talentuar të problemeve që kombinojnë aftësitë dhe teknologjinë e nevojshme për të përmirësuar performancën e biznesit dhe shërbimet për të përmirësuar cilësinë e jetës për të gjithë.
Kodi i Etikës përshkruan vlerat dhe procedurat që priten nga punonjësit tanë. Ne besojmë se vlerat e forta etike janë parakusht për një mjedis të shëndetshëm pune dhe nxisin marrëdhënie të shkëlqyera pune brenda dhe jashtë. Çdo punonjës është përgjegjës për të kuptuar këto parime dhe për t’u siguruar që ato të zbatohen me sukses në aspektet e tij të funksionimit ose për procedurat që janë nën kompetencën e tij. Kushdo që nuk është në dijeni të ndonjë procedure të përmendur në këtë dokument ose që ka nevojë për një sqarim më të detajuar, inkurajohet të na kontaktojë. Do të jetë kënaqësia jonë të shpjegojmë të gjitha këto parime dhe zbatimin e tyre me shumë detaje.

Zbatueshmëria

Kodi i Sjelljes i FLUTURA ACADEMY SH.P.K. është i zbatueshëm për të gjithë. Kjo përfshin të gjithë klientët, partnerët, punonjësit dhe palët e tjera të interesuara. Megjithatë, nëse një punonjës shkel premisat e sjelljes etike, FLUTURA ACADEMY SH.P.K. kontrata mund të ndërpritet dhe të revokohet. Jo vetëm që është e rëndësishme për punonjësit e FLUTURA ACADEMY SH.P.K. për t’iu përmbajtur parimeve të shprehura në këtë Kod, ne besojmë se një Kod me bazë Sjellje do të frymëzojë virtytet e mirësjelljes njerëzore dhe profesionalizmin më të lartë mes të gjithë bashkëpunëtorëve dhe palëve të interesuara.

Profesionistët e FLUTURA ACADEMY SH.P.K. do:

 1. Të sillen profesionalisht, me ndershmëri, saktësi, drejtësi, përgjegjësi dhe pavarësi;
 2. Të veprojnë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të punëdhënësit të tyre, nxënësve të tyre, publikut dhe profesionit duke vepruar në përputhje me standardet profesionale dhe teknikat e aplikueshme gjatë kryerjes së trajnimeve profesionale;
 3. Të ruajnë kompetencën në fushat përkatëse dhe të përpiqen të përmirësojnë vazhdimisht aftësitë e tyre profesionale;
 4. Të ofrojnë mësimdhënie profesionale për të cilat janë të kualifikuar për të kryer dhe informojnë nxënësit në mënyrë adekuate për lëmin në fjalë.
 5. Të trajtojnë në mënyrë konfidenciale dhe private informacionin e marrë gjatë marrëdhënieve profesionale dhe afariste të çdo punëdhënësi ose nxënësi aktual ose të mëparshëm pa pëlqimin e duhur;
 6. Të respektojnë të gjitha ligjet dhe rregulloret e juridiksioneve ku kryhen veprimtari profesionale.
 7. Të respektojnë pronësinë intelektuale dhe kontributet e të tjerëve;
 8. Të mos veprojnë në asnjë mënyrë që mund të cenojë reputacionin e FLUTURA ACADEMY SH.P.K. ose programet e saj të certifikimit;
 9. Të bashkëpunojnë plotësisht për hetimin pas një shkeljeje të pretenduar të këtij Kodi të Etikës.

Integriteti

Ne e kuptojmë plotësisht rëndësinë e vërtetësisë dhe integritetit gjatë krijimit të procedurave, politikave dhe shërbimeve. Ne garantojmë që çdo përgjigje, sjellje, rekomandim, sugjerim dhe ndihmë e dhënë është e vërtetë dhe e normës më të lartë. Ne përpiqemi të ofrojmë shërbime pa paragjykim ndaj sfondit të kujtdo dhe preferencës së çfarëdo lloji. Ne besojmë se punonjësit nuk do të udhëhiqen dhe dominohen vetëm nga rregulloret ose kërkesat, por edhe nga vetë-iniciativa e tyre për të promovuar veprime që janë të drejta nga pikëpamja etike. 

Kultura e integritetit

Kur përballet me ndonjë dyshim për konflikt të mundshëm që rrjedh nga një shkelje e Kodit tonë të Etikës, Profesionistët e FLUTURA ACADEMY SH.P.K. duhet të bëjnë pyetjet e mëposhtme:

 • A dyshoj se kursi i caktuar i veprimit mund të jetë i paligjshëm ose joetik?
 • Në çfarë mënyre jam i përfshirë?
 • Cilat janë parimet ose rregullat e shkelura?
 • A mund të dëmtojë ky veprim karakterin tim profesional dhe personal?
 • A përfshin kursi i propozuar i veprimit të qenit i pavërtetë dhe/ose i pasigurt?
 • A mund të dëmtojë kursi i propozuar FLUTURA ACADEMY SH.P.K. (direkt apo indirekt) apo reputacionin e saj?
 • A ka kursi i propozuar i veprimit një qëllim legjitim biznesi dhe a ka ndonjë alternativë?

Nëse mënyra e propozuar e veprimit dështon në ndonjë nga këto pyetje, Profesionistët e FLUTURA ACADEMY SH.P.K. duhet të kërkojnë këshilla dhe të rishqyrtojnë vendimin. Ekzistenca e një problemi nuk duhet të injorohet kurrë.

Paanshmëria

Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e paanshmërisë në kryerjen e aktiviteteve tona operacionale. Ne sigurojmë që të gjithë të përfshirë në biznesin tonë t’i trajtojmë me respekt, dinjitet dhe drejtësi. Ne kemi struktura, politika dhe procedura të dokumentuara për të menaxhuar paanshmërinë dhe për të siguruar që aktivitetet tona të ndërmerren në mënyrë të paanshme dhe të ndiqen nga angazhimi i menaxhmentit. Ne analizojmë dokumentet dhe eliminojmë konfliktin e mundshëm të interesave që rrjedhin nga aktivitetet tona të shërbimit, të cilat janë të strukturuara dhe menaxhuara në mënyrë që të ruajnë paanshmërinë. Qëllimi ynë është të frymëzojmë dhe provojmë besim në ofrimin e trajnimeve profesionale të Akademisë.

Konflikti i Interesit

Konfliktet e interesit mund të lindin kur një kandidat kërkon shërbime pranë FLUTURA ACADEMY SH.P.K., dhe ka një interes financiar ose marrëdhënie të ngushta personale me këdo nga stafi i përfshirë në vendimet e biznesit të FLUTURA ACADEMY SH.P.K. Ky parim dhe kjo procedurë zbatohen për të gjitha proceset e biznesit. Konfliktet mund të çojnë ose të shoqërohen nga trajtime dhe vendimmarrje të papërshtatshme për përfitimin ekskluziv të punonjësve. Për të identifikuar, minimizuar dhe menaxhuar konfliktet e interesit, anëtarët e stafit tonë janë përgjegjës për të raportuar rrethanat ku mund të lindë një konflikt i mundshëm interesi. Më pas nisin procedurat për dokumentimin dhe kontrollin e konfliktit të interesave.

Konfidencialiteti

Informacioni duhet të mbrohet gjithmonë, pavarësisht se si është formuar, ndarë, komunikuar ose ruajtur. Informacioni mund të ekzistojë në shumë forma. Mund të shtypet ose shkruhet në letër, të ruhet në mënyrë elektronike, të transmetohet me postë ose duke përdorur mjete elektronike ose të flitet në bisedë. Siguria e informacionit është mbrojtja e informacionit nga një gamë e gjerë kërcënimesh për të garantuar vazhdimësinë e biznesit, për të minimizuar rrezikun e biznesit dhe për të maksimizuar mundësitë e biznesit.

Prioritetet tona për sigurinë e informacionit janë:

 • Rreziqet strategjike dhe operacionale të sigurisë së informacionit kuptohen dhe trajtohen si të pranueshme për organizatën.
 • Sigurohet konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria e informacionit të nxënësit.

Çdo punonjës është përgjegjës për të dhënë informacion të saktë faktik. Ekipi ynë është në dijeni dhe garanton se çdo informacion i qarkulluar apo i shpërndarë publikisht është në përputhje me sigurinë e informacionit, mbrojtjen e të dhënave dhe politikat e konfidencialitetit të FLUTURA ACADEMY SH.P.K. Informacioni i ndjeshëm nuk do të ndahet kurrë pa lejen paraprake të personit që i jep pronarit të informacionit. Të gjithë punonjësit duhet të ndërgjegjësohen dhe respektojnë faktoret e ndjeshmërisë dhe ndikimin e informacionit, dhe për këtë arsye, janë përgjegjës për informacionin që u përket roleve dhe përgjegjësive të tyre.

Përgjegjësia

Ne kuptojmë dhe dimë se si të vlerësojmë nevojat e klientëve. Ndonjëherë dështimet perceptohen vetëm si rezultate negative të produktivitetit brenda një kompanie. Megjithatë, shumë organizata të mëdha e kuptojnë se nuk ka sukses pa dështim. Pa identifikuar dështimet, do të ishte e vështirë të përmirësohej një organizatë. Ne garantojmë që çdo çështje të trajtohet me përgjegjësi dhe prioritet. Ne kemi zbatuar procedura për adresimin e çështjeve, dhënien e komenteve të sakta, dëgjimin e shqetësimeve të palëve dhe përkthimin e çdo çështjeje të ngritur në një mundësi për përmirësim dhe përsosje të vazhdueshme. Ekipi ynë i Pajtueshmërisë e di se si të empatizojë dhe të komunikojë në përgjigje të nevojave të nxënëve tanë. Kështu, ne jemi të trajnuar për të kuptuar dhe hetuar shkakun rrënjësor të çështjeve të ngritura dhe për të siguruar kontrolle dhe veprime për eliminimin e tyre. Ne e kuptojmë se çdo shkelje e Kodit dhe Etikës tonë do të sjellë pasoja të dëmshme për besueshmërinë tonë. FLUTURA ACADEMY SH.P.K. ka vendosur një procedurë adekuate për trajtimin e të gjitha formave të ankesave. Kjo vlen në rast të një ankese ose apeli të marrë nga nxënësit dhe palët e tjera të interesuara me rregullat, politikat, procedurat, shërbimet ose në përgjithësi me operacionet e FLUTURA ACADEMY SH.P.K. Kjo procedurë mbulon veprimet e vlerësuara, përgjigjen, rekomandimet dhe rolin e Bordit të Apelit kur arrihet një zgjidhje përfundimtare për shkak të ankesës.

Kompetenca

Një anëtar i ekipit tonë është i kualifikuar dhe i vetëdijshëm për rolet dhe përgjegjësitë që do të ndjekë në përmbushjen e objektivave organizative dhe përmbushjen e pritshmërive të palës tjetër. Në këtë kontekst, strategjia jonë fokusohet kryesisht në zbulimin e natyrës së problemeve përmes analizës së shkakut rrënjësor dhe ofrimit të zgjidhjeve me fokus në efikasitet dhe kënaqësi. Ekipi ynë kupton se si të adresojë dhe kur t’i japë përparësi çështjeve. Ne kemi përcaktuar qartë përgjegjësitë që ka secili në organizatën tonë në komunikimin e koncepteve për krijimin e një qasjeje bashkëpunuese që është e rëndësishme për zhvillimin e menaxhimit në mënyrë kolektive. Çështjet apo shqetësimet shihen si një veçori produktive për vendosjen e masave dhe kontrolleve parandaluese. Një nga mënyrat tona për të siguruar kompetencën në vendin e punës është të fillojmë trajnime të vazhdueshme dhe sesione ndërgjegjësimi duke përdorur shembuj dhe skenarë të jetës reale. Është objektivi ynë kryesor të sigurohemi që Ekipi ynë të kuptojë aspektet teorike dhe praktike të parimeve të menaxhimit dhe kërkesave standarde.

Respekti dhe dinjiteti

Çdo person duhet të trajtohet me respekt dhe dinjitet. Asnjë veprim i ndërmarrë brenda organizatës sonë nuk duhet të jetë diskriminues ose fyes, por i ndërtuar mbi normat e vlerave themelore dhe universale të të drejtave të njeriut. Çdo person duhet të respektohet dhe të trajtohet në mënyrë të barabartë pavarësisht nga raca, gjinia, feja, orientimi seksual apo botëkuptimi. Ne inkurajojmë lirinë e fjalës dhe shprehjen e mendimeve dhe mendimeve duke kultivuar një mjedis pune me theks të fortë në ndërgjegjësimin dhe tolerancën multikulturore.

Kundëryshfeti dhe kundërkorrupsioni

Ne jemi të përkushtuar në luftën kundër ryshfetit në mbarë botën dhe si të tillë refuzojmë çdo formë ryshfeti ose korrupsioni, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, duke përfshirë rryshfetet, përdorimin e fondeve ose aseteve për qëllime joetike. Ky refuzim kategorik i praktikës së ryshfetit përfshin gjithashtu përdorimin e rrugëve ose kanaleve të tjera për sigurimin e përfitimeve të pahijshme nga ose për bashkëpunëtorët dhe autoritetet qeveritare. Në këtë përpjekje, ne promovojmë pajtueshmërinë e plotë kundër ryshfetit përmes kërkesave vendore dhe ndërkombëtare si ISO 37001.

Kodi i Etikës së Vlerësimit

Duke qenë në përputhje me FLUTURA ACADEMY SH.P.K. Parimet e Kodit të Etikës janë thelbësore për të gjithë profesionistët e FLUTURA ACADEMY SH.P.K., duke përfshirë punonjësit, partnerët dhe bashkëpunëtorët e tjerë të FLUTURA ACADEMY SH.P.K. Pajtueshmëria përfshihet në vlerësimin e performancës së secilës palë të interesuar dhe monitorimi i vazhdueshëm kryhet rregullisht. Çdo profesionist i FLUTURA ACADEMY SH.P.K. që nuk respekton Kodin e Etikës së FLUTURA ACADEMY SH.P.K. do t’i nënshtrohet masave disiplinore që mund të përfshijnë zgjidhjen e kontratës së tyre dhe në rastet kur ndikimi është i rëndë do të ndiqen masat ligjore. Në të gjitha rastet, autori i çdo shkelje ka të drejtë të dëgjohet dhe të mbrohet përpara se të shqiptohet një masë disiplinore.

Ndërgjegjësimi Mjedisor

Organizata jonë është e vetëdijshme për dëmet dhe efektet e jashtme që veprimet e pavetëdijshme njerëzore mund t’i shkaktojnë botës e natyrës. Prandaj, ne kërkojmë të përmirësojmë procesin tonë të biznesit për të arritur një nivel ideal të mbrojtjes së mjedisit dhe për të funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme.

Kontakti

Nëse ndonjë palë e interesuar dëshmon ndonjë shkelje të Kodit të Etikës FLUTURA ACADEMY SH.P.K. nga profesionistët e FLUTURA ACADEMY SH.P.K., ju inkurajojmë shumë që t’ia raportoni atë përfaqësuesit tonë të Pajtueshmërisë. Ne jemi të përkushtuar të hetojmë çdo rast në masën e plotë të nevojshme për të siguruar standardet më të larta etike.

Rruga “Xhevat Demaku”, 13000 Drenas, Kosovë

[email protected]

+383 38 584 443