Flutura Debate Club

Është formuar Flutura Debate Club, me qëllim që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre të komunikimit dhe mendimit kritik. Përmes diskutimit nxënësit mësojnë se si të formulojnë një argument për një temë të caktuar dhe si të njohin mendimet e tjetrit duke i pranuar apo kundërshtuar ato.

Kësisoj, takimi i parë u organizua me nxënësit e shkollave të mesme të ulëta, me të cilët patëm një “debat sokratik”, një formë e dialogut bashkëpunues argumentues bazuar në pyetje dhe përgjigje, e bërë me qëllim të stimulimit të të menduarit kritik.

Flutura Academy – mundësi për të rinjtë!????

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »