fbpx

Studentët e Akademisë Flutura po përvetësojnë në mënyrë të shkëlqyer aftësitë e tyre gjuhësore dhe komunikuese

Përmes mësimeve dhe ushtrimeve interaktive në trajnimin për gjuhë gjermane, nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta po i përvetësojnë në mënyrë të shkëlqyer shkathtësitë e tyre gjuhësore.

Zhvillimi i shkathtësive gjuhësore të komunikimit përmes të lexuarit, të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit është në proces të realizimit me sukses të punës me nxënës. Sepse procesi i mësimit të një gjuhe të huaj, është si të nisësh një udhëtim të bukur nëpër një kulturë të ndryshme.