Trajnimet Profesionale

Të gjitha

Korniza edukative që ofron Flutura është bashkëdyzim i nevojave të tregut dhe konceptit bashkëkohor të të mësuarit. Ne ofrojmë përgatitje dhe shkathtësi teorike dhe praktike që përvetësohen shpejt, të cilat ju pajisin me kualifikimin përkatës për profesionin e ëndrrave tuaja.

Zhvillues Softueri Junior

Zhvillues Softueri Junior

Programi profesional "Zhvillues Softueri Junior" është një program trajnimi që synon të përgatisë të rinjtë e interesuar për t'u bërë zhvillues softuerësh të aftë dhe të kualifikuar në nivelin fillestar. Ky program ka për qellim të ofrojë njohuri themelore në programim dhe në teknologjitë e përdorura për zhvillimin e softueri, si të ndihmojë të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e tyre në kodim dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Modulet:

 • 1. Bazat e Zhvillimit të Softuerit (Web Development - Front End)
  ● HTML ● CSS ● Bootstrap ● JavaScript ● jQuery
 • 2. Bazat e C# dhe Programimi i Orientuar në Objekte
 • 3. Dizajnimi dhe zhvillimi i bazës së të dhënave (MS SQL)
 • 4. Zhvillimi i Back End-it (Web Development-Back End)
  ● ASP.NET Core ● C# ● OOP ● MVC ● RestFul API ● ORM (Object Relational Mapping) ● MS SQL

Programimi bazik

Trajnimi për programim bazik ju mundëson nxënësve të mësojnë dhe zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë themelore në programim kompjuterik. Ky trajnim ka për qëllim të bëjë pjesëmarrësit të njohin konceptet themelore të programimit dhe të mësojnë gjuhën dhe mjedisin e programimit në mënyrë efikase.

Robotikë

Në këtë trajnim nxënësit sigurojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për të projektuar, ndërtuar dhe programuar robota të thjeshtë. Gjatë trajnimit bazik të robotikës, nxënësit do të mësojnë rreth pjesëve kryesore të një roboti, siç janë motorët, sensorët dhe kontrollerat. Ata do të mësojnë si të ndërtojnë dhe të konfigurojnë një robot duke përdorur pjesët dhe mjetet e nevojshme.

Cyber Security

Ky modul prezanton konceptet themelore të sigurisë në internet, duke i mësuar nxënësit si të mbrohen nga rreziqet e botës dixhitale. Përmes mësimeve interaktive, nxënësit do të mësojnë themelin e sigurisë në internet,të identifikojnë dobësitë e sistemit të kompjuterit, të njohin shfrytëzimin dixhital dhe gjithashtu të parandalojnë dëmtimet si humbja e të dhënave, humbja e parave përmes viruseve dhe themeloret e hakerimit etik.

Unity

Përmes këtij moduli nxënësit do të mesojnë teknikat e Unity dhe C#, mjete të njohura në industrinë e zhvillimit të lojërave, dhe do të materializojnë idetë tyre kreative. Gjatë këtij procesi ata do të mësojnë koncepte bazike të programimit, principet e dizajnit të lojërave, modelim dhe animacion 3D e shume shkathtësi të tjera.

Unreal Engine

Prezantojmë nxënësit me botën e zhvillimit të lojërave me kurset tona të Unreal Engine. Nxënësit do të mësojnë themelet e projektimit të një loje 3D duke përdorur një nga softuerët më të përdorur në botë. Duke zhvilluar kreativitetin dhe aftësitë e kodimit në një mjedis argëtus dhe bashkëpunues.

Marketing Digjital

Ndjekja e trajnimit për Marketing Digjital u mundëson pjesëmarrësve të njihen me praktikat e menaxhimit të rrjeteve sociale, procesin e krijimit, analizimit dhe angazhimit me përmbajtje në platformat digjitale. Ndekja e trajnimit për Marketing Digjital u mundëson pjesëmarrësve të njihen me praktikat e menaxhimit të rrjeteve sociale, procesin e krijimit, analizimit dhe angazhimit me përmbajtje në platformat digjitale.

3D Animacion

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi për 3D Animacion nxënësit do të njihen me përdorimin e softuerëve të modelimit kompjuterik për të krijuar objekte aq realiste sa dëshirojnë brenda një hapësire tredimensionale.

Dizajn Grafik

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi ju do të njiheni me parimet e dizajnit grafik dhe do të aftësoheni nëpërmjet metodave të avancuara, si dhe teknikave e imazheve digjitale.

Gjuhë Gjermane A1-B1

Programi profesional “Gjuhë Gjermane A1-B1 ka për qëllim që të përgatitë nxënësit me njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme në gjuhën gjermane dhe të zhvillojë në vazhdimësi shkathtësitë e tyre receptive dhe produktive si në të folur ashtu edhe në të shkruar dhe përdorimin e gjuhës në situata të ndryshme të jetës dhe profesionit.

Modulet e programit:

 • 1. Niveli A1 (A1.1 dhe A1.2) - Njohuri fillestare të gjuhës
 • 2. Niveli A2 (A2.1 dhe A2.2) - Njohuri bazë të gjuhës
 • Niveli B1 (B1.1 dhe B2.1) - Përdorim i avancuar i gjuhës

Gjuhë Angleze

Varësisht nga njohuritë paraprake, ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës angleze. Mësimi realizohet nëpërmjet kurrikulave bashkëkohore të cilat ofrojnë bazën teorike, të ushtrimeve në klasë dhe komunikimit mes vete.