Pse me Fluturën?

Korniza edukative që e ofron Flutura është bashkëdyzim i nevojave të tregut dhe konceptit bashkëkohor të të mësuarit. Ofrojmë shkathtësi teorike dhe praktike që përvetësohen shpejt, të cilat ju kualifikojnë për profesionin e ëndrrave tuaja.

Koncepti i akademisë

“Flutura”

Akademia “Flutura” është pjesë e Bambus Group dhe do të shërbejë si një vendtakim për zhvillimin e aftësive të rinisë kosovare përmes kurseve, trajnimeve, seminareve dhe punëtorive cilësore. Përderisa arsimimi formal kërkon shumë më shumë investim kohor për përvetësimin mjeshtëror të shkathtësive përkatëse, “Flutura” mundëson një kornizë plotësuese më praktike që i përgjigjet ritmit dinamik të tregut të punës.

Në anën tjetër, për konceptin themelor të akademisë “Flutura” kanë punuar një ekip i përgatitur profesionistësh duke e sjellë konceptin e akademisë në një shkallë të avancuar dhe inovative. Akademia do ta fillojë punën së pari në Drenas, në qendrën e dedikuar për të, në shtator të këtij viti. Emrin “Flutura” e zgjodhëm për shkak se në një formë procesi i metamorfozës së fluturës e reflekton procesin e përgatitjes/rritjes profesionale dhe personale të së secilit individ. Asnjë larvë s’mund të arrijë të jetë flutur pa kushtet e nevojshme për ta realizuar procesin e transformimit me sukses. Ngjashëm, pa aftësimin me shkathtësitë e nevojshme për tregun e sotëm dinamik të punës, asnjë i ri s’mund t’i realizojë pritjet dhe ëndrrat e veta. Por me ne, secili mund të arrijë të bëhet një flutur.

Pse me Fluturën?

Korniza edukative që e ofron Flutura është bashkëdyzim i nevojave të tregut dhe konceptit bashkëkohor të të mësuarit. Ofrojmë shkathtësi teorike dhe praktike që përvetësohen shpejtë, të cilat ju kualifikojnë për profesionin e ëndrrave tuaja.
Misioni

Flutura synon ta forcojë lidhjen mes nevojave të tregut të punës dhe sistemit joformal arsimor. Duke i identifikuar shkathtësitë më të kërkuara në tregun bashkëkohor të punës, ne i konceptojmë kurset që do t’i ofrojnë këto shkathtësi në mënyrë sa më efikase dhe të shpejtë.
Vizioni

Flutura do të jetë pikëtakimi i të gjithë të interesuarve për t’i ndërtuar shkathtësitë e tyre që do t’ua mundësojë zhvillimin e një karriere të suksesshme qoftë në tregun lokal të punës, qoftë në atë global.