POLITIKA E PRIVATËSISË

Mbrojtja e të dhënaveNe jemi shumë të kënaqur për interesin tuaj në kompaninë tonë.Mbrojtja e të dhënave ka një rëndësi të veçantë për menaxhmentin e Flutura Academy Sh.P.K. Një përdorim i faqeve në internet të Flutura Academy Sh.P.K është në thelb i mundur pa ndonjë tregues të të dhënave personale.

Sidoqoftë, nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë shërbimet speciale të kompanisë sonë përmes faqes sonë të internetit, mund të kërkohet përpunimi i të dhënave personale. Nëse kërkohet përpunimi i të dhënave personale dhe nuk ka bazë ligjore për përpunimin e tillë, ne zakonisht kërkojmë pëlqimin e subjektit të të dhënave.

Përpunimi i të dhënave personale, siç është emri, adresa, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit të një subjekti të të dhënave, është gjithmonë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe në përputhje me politikën e privatësisë specifike të vendit, e zbatueshme për Flutura Academy Sh. PK. Përmes kësaj politike të privatësisë, kompania jonë vazhdon ta informojë publikun për natyrën, fushën dhe qëllimin e informacionit personal që mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Për më tepër, subjektet e të dhënave janë të informuar për të drejtat e tyre në bazë të kësaj politike të privatësisë.

Flutura Academy Sh.P.K, si kontrollues, ka zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të të dhënave personale të përpunuara përmes kësaj web-faqe interneti. Sidoqoftë, transmetimet e të dhënave të bazuara në internet në përgjithësi mund të kenë defektet e sigurisë, kështu që mbrojtja absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, çdo person i interesuar është i lirë të na paraqesë të dhëna personale tek ne me mjete alternative, siç është për shembull me telefon

1.Definitions

Deklarata e privatësisë e Flutura Academy Sh.P.K bazohet në terminologjinë e përdorur nga Autoriteti Rregullator dhe Rregullator Evropian në miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DS-GVO). Politika jonë e privatësisë duhet të jetë e thjeshtë për tu lexuar dhe kuptuar, si për publikun, ashtu edhe për klientët tanë dhe partnerët e biznesit. Për ta siguruar këtë, ne dëshirojmë të shpjegojmë paraprakisht terminologjinë e përdorur.

Ndër të tjera, ne përdorim termat e mëposhtëm në këtë politikë të privatësisë:

a) të dhëna personale
Të dhëna personale nënkupton çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (në vijim "subjekti i të dhënave"). Një person fizik konsiderohet të jetë i identifikueshëm i cili, drejtpërdrejt ose indirekt, veçanërisht nga shoqërimi me një identifikues të tillë si një emër, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikues në internet ose një ose më shumë veçori të veçanta, shpreh fizikisht, fiziologjik, gjenetik mund të identifikohet identiteti mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror i këtij personi fizik.

b) personi në fjalë
Personi i prekur është çdo person fizik i identifikuar ose i identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit përpunohen nga kontrolluesi.

c) përpunimi
Përpunimi nënkupton çdo proces ose seri operacionesh që lidhen me të dhënat personale, siç janë mbledhja, kapja, organizimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose modifikimi, leximi, pyetja, përdorimi, me ose pa ndihmën e procedurave të automatizuara; dhënia e informacioneve shpjeguese përmes paraqitjes, shpërndarjes ose çfarëdo forme tjetër të provizionit, pajtimit ose shoqërimit, kufizimit, fshirjes ose shkatërrimit.

d) Kufizimi i përpunimit
Kufizimi i përpunimit është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllimin për të kufizuar përpunimin e tyre në të ardhmen.

e) profilizim
Profilizimi është çdo lloj përpunimi i automatizuar i të dhënave personale që përfshin përdorimin e informacionit të tillë personal për të vlerësuar aspekte të caktuara personale që lidhen me një person fizik, në veçanti aspektet që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetin, personale, për të analizuar ose parashikuar preferencat, interesat , besueshmëria, sjellja, vendndodhja ose zhvendosja e këtij personi fizik.

f) Pseudonimizimi
Pseudonimizimi është përpunimi i të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale nuk mund t'i atribuohen një subjekti specifik të të dhënave pa nevojën e informacionit shtesë, me kusht që informacioni i tillë shtesë të mbahet i veçantë dhe t'i nënshtrohet masave teknike dhe organizative për të siguruar që të dhëna personale që nuk i janë caktuar një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

g) kontrollues ose kontrollues
Kontrolluesi ose kontrolluesi është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, organi ose organi që, vetëm ose në bashkërendim me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale. Kur qëllimet dhe mjetet e përpunimit të tillë përcaktohen me ligjin e Unionit ose ligjin e Shteteve Anëtare, kontrolluesi ose kriteret specifike për përcaktimin e tij mund të parashikohen në bazë të ligjit të Unionit ose vendit.

h) procesori
Një procesor është një person fizik ose juridik, autoriteti publik, organi ose organi që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit.

i) marrësi
Marrësi është një person fizik ose juridik, agjensi, agjensi ose një entitet tjetër, ndaj të cilit zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është një palë e tretë. Sidoqoftë, autoritetet që mund të marrin të dhëna personale në bazë të ligjit të Unionit ose të vendit në lidhje me një mision të caktuar nuk konsiderohen përfitues.

j) palët e treta
E treta është një person fizik ose juridik, autoriteti publik, organi ose organi tjetër përveç subjektit të të dhënave, kontrolluesit, përpunuesit dhe personat e autorizuar nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit për të përpunuar të dhënat personale.

k) Pëlqimi
Pëlqimi është çdo shprehje e vullnetit të dhënë në mënyrë vullnetare dhe të paqartë nga subjekti i të dhënave në formën e një deklarate ose një akti tjetër konfirmues të paqartë duke shprehur para subjektit të të dhënaveqë ata pajtohen për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me to është.

2. Emri dhe adresa e kontrolluesit

Personi përgjegjës në kuptimin e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ligjeve të tjera për mbrojtjen e të dhënave në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitat e tjera me karakter mbrojtës të të dhënave është:

Flutura Academy Sh.P.K,
Str. Vicianum 267,
Objekti C2.7, Arbëria 3,
10000 Pristina, Kosovo

Tel: +383 (0) 38 606 012
E-Mail: [email protected]
Websajt: www.bambusgroup.com

3. Adresa e zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të kontrolluesit është:
Flutura Academy Sh.P.K
Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave
Str. Vicianum 267,
Objekti C2.7, Arbëria 3,
10000 Pristina, Kosovo

Tel: +383 (0) 38 606 012
E-Mail: [email protected]
Websajt: www.bambusgroup.com

Ne e konsiderojmë shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja. Për të siguruar që informacioni personal nuk u zbulohet palëve të treta, ju lutemi drejtojeni kërkesën tuaj Zyrtarit tonë të privatësisë me email ose me postë me një identifikim të qartë tuajin.

4.Cookies

Në faqet e internetit të Flutura Academy Sh.P.K përdoren cookie-t. Cookies janë skedarë teksti që ruhen dhe ruhen në një sistem kompjuterik përmes një shfletuesi të Internetit.

Shumë faqe në internet dhe servera përdorin cookie-t. Shumë cookie përmbajnë një të ashtuquajtur ID cookie. Një ID e cookies është një identifikues unik i cookie-t. Ai përbëhet nga një varg përmes të cilit faqet e Internetit dhe serverët mund të caktohen në shfletuesin specifik të Internetit në të cilin cookie ishte ruajtur. Kjo lejon uebfaqet dhe serverët e vizituar të dallojnë shfletuesin e individit nga shfletuesit e tjerë të Internetit që përmbajnë cookie të tjera. Një shfletues i veçantë në internet mund të njihet dhe identifikohet nga ID unike e cookie-t.

Nëpërmjet përdorimit të cookies, Flutura Academy Sh.P.K mund t'u ofrojë përdoruesve të kësaj faqe interneti më shumë shërbime miqësore që nuk do të ishin të mundshme pa vendosjen e cookie-ve.

Me anë të një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen në kuptimin e përdoruesit. Cookies na lejojnë, siç është përmendur tashmë, të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i kësaj njohje është të bëjëmë të lehtë për përdoruesit të përdorin faqen tonë të internetit. Për shembull, përdoruesi i një uebfaqeje që përdor cookie-t nuk ka nevojë të rindërtojë letrat kredenciale të tyre çdo herë që viziton uebfaqen sepse kjo bëhet nga faqja e internetit dhe cookie-t e ruajtura në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Një shembull tjetër është cookie e një shporteje në dyqanin online. Dyqani në internet kujton artikujt që një klient ka vendosur në karrocën virtuale të blerjes përmes një cookie-je.

Subjekti i tëdhënave mund të parandalojë vendosjen e cookies përmes uebfaqes tonë në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të Internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies tashmë të vendosurmund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e zakonshëm të internetit. Nëse subjekti i të dhënave çaktivizon vendosjen e cookies në shfletuesin e Internetit të përdorur, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme.

5. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme

Web faqja e internetit e Flutura Academy Sh.P.K mbledh një seri të dhënash dhe informacione të përgjithshme sa herë që në uebfaqe arrihet nga një person i prekur ose një sistem i automatizuar. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në skedarët log të serverit. (1) llojet e shfletuesve dhe versionet e përdorura, (2) sistemi operativ i përdorur nga sistemi i hyrjes, (3) në uebfaqen nga e cila një sistem aksesues hyn në faqen tonë të internetit (të ashtuquajturat referues), (4) faqet nën-internet , të cilit mund të arrihen përmes (5) datës dhe orës së hyrjes në uebfaqe, (6) një adresë të Protokollit të Internetit (adresa IP).

Kur përdorni këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme, Flutura Academy Sh.P.K nuk nxjerr ndonjë përfundim në lidhje me subjektin e të dhënave. Përkundrazi, kjo informatë kërkohet që (1) të japë saktë përmbajtjen e faqes sonë të internetit, (2) për të optimizuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit dhe për ta reklamuar atë, (3) për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit dhe teknologjinë e faqen tonë të internetit, dhe (4) t'u sigurojmë autoriteteve të zbatimit të ligjit informacionin e nevojshëm për ndjekjen penale në rast të një sulmi në internet. Këto të dhëna dhe informacione të mbledhura në mënyrë anonime vlerësohen nga njëra anë nga Flutura Academy Sh.P.K nga njëra anë në mënyrë statistikore dhe më tej me qëllimin për të rritur mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë e të dhënave në ndërmarrjen tonë, për të siguruar përfundimisht një nivel optimal të mbrojtjes së të dhënat personale që përpunojmë. Të dhënat anonime të skedarëve tëregjistrit të serverit ruhen veçmas nga të gjitha të dhënat personale të dhëna nga një person i prekur.

6.Kontaktoni përmes uebfaqes

Për shkak të rregullave ligjore, faqja e internetit e Flutura Academy Sh.P.K përmban informacione që mundësojnë kontakt të shpejtë elektronik me kompaninë tonë si dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ne, i cili gjithashtu përfshin një adresë të përgjithshme të të ashtuquajturës postë elektronike (adresa e-mail). Nëse një person i prekur kontakton kontrolluesin e të dhënave me postë elektronike ose përmes një formulari kontakti, të dhënat personale të dhëna nga subjekti i të dhënave do të ruhen automatikisht. Një informacion i tillë personal i dhënë në baza vullnetare nga një i dhënë që i nënshtrohet kontrolluesit ruhet për qëllime tëpërpunimit ose kontaktit me subjektin e të dhënave

7. Fshirje rutinore dhe bllokim i të dhënave personale

Kontrolluesi përpunon dhe ruan të dhënat personale të subjektit të të dhënave vetëm për periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes, ose nëse kërkohet kështu nga direktivat dhe rregulloret evropiane ose ndonjë ligjvënës tjetër në ligje ose rregullore, ajo e kontrolluesit që i nënshtrohet me kusht.

Nëse qëllimi i ruajtjes është hequr ose nëse një periudhë e ruajtjes e përshkruar nga direktivat dhe rregulloret evropiane ose ndonjë legjislaturë tjetër përkatëse skadon, të dhënat personale do të bllokohen ose fshihen në mënyrë rutinore në përputhje me dispozitat ligjore.

8.Rregullat e subjektit të të dhënave

a) E drejta e konfirmimit
Cdo subjekt i të dhënave ka të drejtën, siç është dhënë nga Autoriteti Evropian Direktiv dhe Rregullator, që t'i kërkojë kontrolluesit të konfirmojë nëse të dhënat personale që kanë të bëjnë me të janë duke u përpunuar. Nëse një person i prekur dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë konfirmimi, ai mund të kontaktojë nëpunësin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose një punonjës tjetër të kontrolluesit në çdo kohë.

b) E drejta e informacionit
Do person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga legjislatura evropiane dhe organi ligjvënës në çdo kohë të marrë informacion falas nga kontrolluesi mbi të dhënat personale të ruajtura rreth tij dhe një kopje të këtij informacioni. Për më tepër, ligjvënësi dhe rregullatori evropian i ka siguruar subjektit të të dhënave informacionin e mëposhtëm:

qëllimet e përpunimit

kategoritë e të dhënave personale që përpunohen

marrësit ose kategoritë e marrësve për të cilët të dhënat personale janë shpalosur ose janë ende duke u zbuluar, veçanërisht për marrësit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare.

nëse është e mundur, kohëzgjatja e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret për përcaktimin e kësaj kohe

ekzistimi i një të drejte për të korrigjuar ose fshirë të dhënat personale në lidhje me to, ose në kufizimin e përpunimit nga kontrolluesi ose të drejtën për të kundërshtuar një proces të tillë

ekzistimi i një të drejte ankese pranë një autoriteti mbikëqyrës

nëse të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave: Të gjitha informacionet në dispozicion në lidhje me origjinën e të dhënave

ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar përfshirë profilizimin në përputhje me nenin 22 (1) dhe (4) të GDPR dhe -të paktën në këto raste -informacion domethënës për logjikën e përfshirë, dhe qëllimin dhe ndikimin e synuar të përpunimit të tillë në subjekt i të dhënave

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë qasjeje nëse të dhënat personale janë transferuar në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare. Nëse ky është rasti, atëherë subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me garancitë e duhura në lidhje me transferimin.

Nëse një person i prekur dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë të informacionit, ai mund të kontaktojë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose një punonjës tjetër të kontrolluesit në çdo kohë.

Ne e konsiderojmë shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja. Për të siguruar që informacioni personal nuk u zbulohet palëve të treta, ju lutemi drejtojeni kërkesën tuaj tek Zyrtari i Intimitetit me email ose me postë me një identifikim të qartë të personit tuaj

c) E drejta e korrigjimit
Cdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian të kërkojë korrigjimin e menjëhershëm të të dhënave personale të pasakta në lidhje me të. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë të kërkojë plotësimin e të dhënave personale jo të plota, përfshirë me anë të një deklarate plotësuese, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit.

Nëse një person i prekur dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë të ndreqjes, ai mund të kontaktojë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose një anëtar tjetër të kontrolluesit të të dhënave në çdo kohë.

d) E drejta e anulimit (e drejta për tu harruar)
Cdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale do të ketë të drejtën e dhënë nga Direktivat Evropiane dhe Rregullatorët që t'i kërkojnë kontrolluesit të fshijë menjëherë të dhënat personale në lidhje me të, me kusht që një nga arsyet e mëposhtme tëjetë i kënaqur dhe përpunimi nuk kërkohet:

Të dhënat personale janë mbledhur për qëllime të tilla ose janë përpunuar ndryshe për të cilat ato nuk janë më të nevojshme.

Personi në fjalë revokon pëlqimin mbi të cilin përpunimi ishte bazuar në nenin 6 (1) (a) të GDPR ose nenit 9 (2) (a) të GDPR dhe i mungon ndonjë bazë tjetër ligjore për përpunimin.

Sipas Artit. 21 (1) DS-GVO, subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin dhe nuk ka asnjë arsye të ligjshme për përpunim, ose objektet e subjektit të të dhënave sipas Art. 21 (2) Përpunimi DS-GVO.

Të dhënat personale u përpunuan në mënyrë të paligjshme.

Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor sipas Unionit ose ligjit kombëtar, të cilit i nënshtrohet kontrolluesi.

Të dhënat personale u mblodhën në lidhje me shërbimet e shoqërisë së informacionit të ofruara në përputhje me Artin. 8 para. 1 DS-GVO.

Nëse njëra nga arsyet e mësipërme është e saktë dhe një person i prekur dëshiron të rregullojë fshirjen e të dhënave personale të ruajtura nga Flutura Academy Sh.P.K, ata mund të kontaktojnë nëpunësin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose një anëtar tjetër të kontrolluesit të të dhënave në çdo kohë. Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave të Flutura Academy Sh.P.K ose një punonjës tjetër do të caktojë që kërkesa për fshirje të përmbushet pa vonesë.

Nëse të dhënat personale janë bërë publike nga Flutura Academy Sh.P.K dhe nëse kompania jonë është përgjegjëse për fshirjen e të dhënave personale si personi përgjegjës në përputhje me Nenin. 17 para. 1 DS-GVO, Flutura Academy Sh.P.K merr në konsideratë teknologjinë në dispozicion dhe kostot e zbatimit kushtojnë masa të përshtatshme, përfshirë një natyrë teknike, për të informuar kontrollorët e tjerë të të dhënave që përpunojnë të dhënat personale të publikuara se subjekti i të dhënave është harruar nga këta kontrollues të tjerë të të dhënave për të fshirë të gjitha lidhjet në të dhëna të tilla personale ose për kopjet ose Ka kërkuar kopje të të dhënave personale, për aq sa nuk kërkohet përpunimi. Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të Flutura Academy Sh.P.K ose një punonjës tjetër do të rregullojë të nevojshme në raste individuale.

e) E drejta për kufizimin e përpunimit
Cdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga autoriteti rregullator dhe direktivë evropian që t'i kërkojë kontrolluesit të kufizojë përpunimin nëse zbatohet një nga kushtet e mëposhtme:

Saktësia e të dhënave personale kundërshtohet nga subjekti i të dhënave për një periudhë kohe që i mundëson personitpërgjegjës të verifikojë saktësinë e të dhënave personale.

Përpunimi është i paligjshëm, subjekti i të dhënave refuzon të fshijë të dhënat personale dhe në vend të kësaj kërkon kufizimin e përdorimit të të dhënave personale.

Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime përpunimi, por subjekti i të dhënave ka nevojë që ata të pohojnë, ushtrojnë ose mbrojnë pretendimet ligjore.

Personi në fjalë ka kundërshtim ndaj procesit të përpunimit. Art. 21 para. 1DS-GVO dhe akoma nuk është e qartë nëse arsyet legjitime të personit përgjegjës i tejkalojnë ato të personit në fjalë.

Nëse njëra prej kushteve të mësipërme është përmbushur dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të kërkojë kufizimin e të dhënave personale të ruajtura nga Flutura Academy Sh.P.K, ata në çdo kohë mund të kontaktojnë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose një punonjës tjetër të kontrolluesit të të dhënave. Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave të Flutura Academy Sh.P.K ose një punonjës tjetër do të shkaktojë kufizimin e përpunimit.

f) Transferueshmëria e të dhënave
Cdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale do të ketë të drejtën e dhënë nga Autoriteti Evropian Direktiv dhe Rregullator për të marrë të dhënat personale në lidhje me të, të dhëna një kontrollori nga subjekti i të dhënave në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makineritë. . Ai gjithashtu ka të drejtë t'i transmetojë këto të dhëna një personi tjetër përgjegjës, pa ndonjë pengesë nga kontrolluesi të cilit i janë siguruar të dhënat personale, me kusht që përpunimi të bazohet në pëlqimin në përputhje me nenin. 6 (1) (a) GDPR ose Art. 9 paragrafi 2 (a) i GDPR ose në bazë të një kontrate në pajtim me nenin 6 (1) (b) të GDPR dhe përpunimi kryhet duke përdorur procedura të automatizuara.

Për më tepër, gjatë ushtrimit të së drejtës së tyre për transportueshmëri të të dhënave sipas nenit 20 (1) të GDPR, subjekti i të dhënave ka të drejtë të sigurojë që të dhënat personale transmetohen direkt nga një kontrollues në tjetrin, ku teknikisht i mundshëm dhe nëse po kjo nuk ndikon të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

Për të mbrojtur të drejtën e transferueshmërisë së të dhënave, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë në çdo kohë zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave të caktuar nga Flutura Academy Sh.P.K ose një punonjës tjetër.

g) E drejta e kundërshtimit
Cdo person i interesuar nga përpunimi i të dhënave personale do të ketë të drejtën e dhënë nga autoriteti Evropian i direktivës dhe rregullatorit në çdo kohë, për arsye që vijnë nga situata e tij e veçantë, kundër përpunimit të të dhënave personale që lidhen me të, në përputhje me nenin 6 (1) e) ose f DS-GVO merr një vërejtje. Kjo vlen edhe për profilizimin bazuar në këto dispozita.

Flutura Academy Sh.PK nuk përpunon më të dhënat personale në rast kundërshtimi, përveç nëse mund të dëshmojmë arsye bindëse për përpunim që janë të denjë për mbrojtje, të cilat tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose përpunimi i shërben qëllimit të pretendimit, ushtrimit ose mbrojtjes së kërkesave ligjore.

Nëse Flutura Academy Sh.P.K përpunon të dhënat personale për të operuar postën direkte, subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale për qëllime të reklamave të tilla. Kjo vlen edhe për profilizimin, për aq sa shoqërohet me postë të tilla direkte. Nëse subjekti i të dhënave i nënshtrohet Flutura Academy Sh.P.K për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Flutura Academy Sh.P.K nuk do të përpunojë më të dhënat personale për këto qëllime.

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë, për shkaqe që rrjedhin nga situata e tij / saj e veçantë, kundër përpunimit të të dhënave personale që lidhen me të në Flutura Academy Sh.P.K për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për qëllime statistikore në përputhje me Nenin. 89 (1) OMGJ-të e DS-së kundërshtojnë kundërshtimin, përveç nëse përpunimi i tillë është i nevojshëm për të përmbushur një detyrë me interes publik.

Për të ushtruar të drejtën e kundërshtimit, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë drejtpërdrejt Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave të Flutura Academy Sh.P.K ose një punonjës tjetër. Subjekti i të dhënave është gjithashtu i lirë, në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të shoqërisë së informacionit, pavarësisht Direktivës 2002/58 / EC, të ushtrojë të drejtën e tij të kundërshtimit me anë të procedurave të automatizuara duke përdorur specifikimet teknike.

h) Vendime të automatizuara në raste individuale përfshirë profilizimin
Cdo person i interesuar në përpunimin e të dhënave personale do të ketë tëdrejtën e dhënë nga autoriteti rregullativ dhe rregullator evropian që të mos i nënshtrohet një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, përfshirë profilizimin, i cili ka një efekt juridik mbi të ose, në një mënyrë të ngjashme , ndikon ndjeshëm në të; përveç nëse vendimi (1) është i nevojshëm për lidhjen ose ekzekutimin e një kontrate midis subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit, ose (2) sipas legjislacionit të Unionit ose Shtetit Anëtar të cilit i nënshtrohet kontrolluesi, lejohet dhe që legjislacioni i tillë përmban masa të përshtatshme të mbrojë të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave; ose (3) me pëlqimin e shprehur të subjektit të të dhënave.

Nëse vendimi (1) kërkohet për lidhjen ose ekzekutimin e një kontrate midis subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit ose (2) ajo zhvillohet me pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave, Flutura Academy Sh.PK do të marrë masat e duhura për të ruajtur të drejtat dhe liritë, si dhe për të mbrojtur interesat legjitime të subjektit të të dhënave, përfshirë të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrjen e një personi nga kontrolluesi, për të shprehur pozicionin e tij ose të saj dhe për të kundërshtuar vendimin.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të pretendojë të drejta të automatizuara të vendimmarrjes, ata mund të kontaktojnë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose kontrolluesin e të dhënave në çdo kohë.

i) E drejta për të revokuar një pëlqim për mbrojtjen e të dhënave
Cdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën, të dhënë nga autoriteti rregullativ dhe rregullator evropian, të revokojë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të pretendojë të drejtën e tyre për të tërhequr pëlqimin, ata në çdo kohë mund të kontaktojnë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose një punonjës tjetër të kontrolluesit.

9. Baza ligjore e përpunimit

Art. 6 unë lit. Një DS-OMGJ i shërben kompanisë sonë si bazë ligjore për përpunimin e operacioneve në të cilat marrim pëlqimin për një qëllim të veçantë përpunimi. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për të përmbushur një kontratë nga ecila subjekti i të dhënave është palë, siç është rasti, për shembull, në operacionet e përpunimit të nevojshme për furnizimin e mallrave ose ofrimin e ndonjë shërbimi ose konsiderimi tjetër, përpunimi do të të bazohet në Art. 6 unë lit. b DS-OMGJ. E njëjta vlen edhe për operacionet e përpunimit që janë të nevojshme për të realizuar masa para-kontraktuese, për shembull në rastin e pyetjeve në lidhje me produktet ose shërbimet tona. Nëse kompania jonë i nënshtrohet një detyrimi ligjor që kërkon përpunimin e të dhënave personale, siç është përmbushja e detyrimeve tatimore, përpunimi bazohet në Art. 6 unë lit. c DS-OMGJ. Në raste të rralla, përpunimi i të dhënave personale mund të kërkohet për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik. Ky do të ishte rasti, për shembull, nëse një vizitor në mjediset tona ishte lënduar dhe emri, mosha, sigurimi shëndetësor ose informacioni tjetër jetësor i tij ose i saj do të duhej t'i kalohej një mjeku, spitali ose një palë tjetër tëtretë. Atëherë përpunimi do të bazohej në Art. 6 unë lit. d OMGJ-të DS bazohen. Në fund të fundit, operacionet e përpunimit mund të bazohen në Art. 6 unë lit. f OMGJ-të DS bazohen. Operacionet e përpunimit që nuk janë të përfshira në asnjë nga bazat ligjore të mësipërme, bazohen në këtë bazë ligjore nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, përveç nëse interesat, të drejtat themelore dhe liritë themelore të personit në fjalë mbizotërojnë . Operacione të tilla të përpunimit janë veçanërisht të lejuara sepse ato janë përmendur posaçërisht nga ligjvënësi evropian. Në lidhje me këtë, ajo konsideroi se një interes i ligjshëm mund të supozohet nëse subjekti i të dhënave është një klient i kontrolluesit (recitali 47, fjalia e dytë, DS-BER). nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat themelore dhe liritë themelore të personit në fjalë nuk mbizotërojnë. Operacione të tilla të përpunimit janë veçanërisht të lejuara sepse ato janë përmendur posaçërisht nga ligjvënësi evropian. Në lidhje me këtë, ajo konsideroi se një interes i ligjshëm mund të supozohet nëse subjekti i të dhënave është një klient ikontrolluesit (recitali 47, fjalia e dytë, DS-BER). nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat themelore dhe liritë themelore të personit në fjalë nuk mbizotërojnë. Operacione të tilla të përpunimit janë veçanërisht të lejuara sepse ato janë përmendur posaçërisht nga ligjvënësi evropian. Në lidhje me këtë, ajo konsideroi se një interes i ligjshëm mund të supozohet nëse subjekti i të dhënave është një klient i kontrolluesit (recitali 47, fjalia e dytë, DS-BER).

10. Interesat e përpunimit të pranueshëm që ndiqen nga kontrolluesi ose një palë e tretë

Eshtë përpunimi i të dhënave personale bazuar në Nenin 6 I lit. f DS-OMGJ është interesi ynë legjitim në zhvillimin e biznesit tonë për të mirën e të gjithë të punësuarve tanë dhe aksionarëve tanë.

11.Koha për të cilën ruhen të dhënat personale

Kriter për kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave personale është periudha përkatëse e mbajtjes ligjore. Pas afatit, të dhënat përkatëse do të fshihen në mënyrë rutinore, nëse nuk kërkohet më për të përmbushur kontratën ose për të filluar një kontratë.

12. Dispozitat ligjore ose kontraktuale për sigurimin e të dhënave personale;

Domosdoshmëria për lidhjen e kontratës; Detyrimi i subjektit të të dhënave për të siguruar të dhënat personale; pasojat e mundshme të mos-sigurimit.

Ne sqarojmë se sigurimi i të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose gjithashtu mund të rezultojë ngadispozitat kontraktuale (p.sh. informacioni mbi palën kontraktuese). Ndonjëherë mund të jetë e nevojshme që një kontratë të konkludohet se një person i prekur na siguron të dhëna personale që më pas duhet të përpunohen nga ne. Për shembull, subjekti i të dhënave kërkohet të na sigurojë informacione personale kur kompania jonë lidh një kontratë me të. Mosarritja e të dhënave personale do të nënkuptojë që kontrata me personin në fjalë nuk mund të mbyllet. Para se subjekti i të dhënave të sigurohet nga subjekti i të dhënave, subjekti i të dhënave duhet të kontaktojë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave.

13. Ekzistimi i vendimmarrjes së automatizuar

Si kompani përgjegjëse, ne përmbahemi nga vendimmarrja automatike ose profilizimi.